Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW FANPAGE „BANK  SPÓŁDZIELCZY W DZIERZGONIU” I KOMUNIKATORA MESSENGER
NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

Klauzula dedykowana jest w szczególności dla osób, które:

1.       dokonały subskrypcji fanpage „Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu” poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub

2.       opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage „Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu” lub w jakimkolwiek innym miejscu fanpage,

       lub

3.       kontaktują się z administratorem fanpage „Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu” za pomocą komunikatora Messenger.

Informujemy, że:

I.                     Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu z siedzibą w Dzierzgoniu, ul. Wojska Polskiego 4, 42-440 Dzierzgoń tel.: 55-276-23-26, e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

Ponadto wpóładministratorem Pani/Pana danych osobowych i tym samym współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger jest administrator portalu Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update

II.                   Inspektor Ochrony Danych

Bank wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@bsdzierzgon.pl lub pisemnie na adres administratora.

III.                 Kategorie danych

Bank w ramach funkcjonowania fanpage’a  na portalu Facebook przetwarza dane osobowe osób, które obserwują lub polubiły fanpage „Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu”, a także osób, które opublikowały swój komentarz, reakcję lub opinię, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub w innym miejscu fanpage'a.

Wśród kategorii przetwarzanych danych znajdują się: identyfikator osoby pod którym funkcjonuje ona na portalu Facebook (tj. najczęściej imię i nazwisko), udostępniane przez Panią/Pana na Pani/Pana profilu na portalu Facebook dane (w tym zdjęcia profilowe i inne widoczne dla innych użytkowników portalu Facebook zdjęcia oraz wpisy), treść Państwa komentarzy, anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a, dostępne za pomocą funkcji udostępnionych przez portal Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom cookies.

 

 

IV.                Źródło danych

Pani/ Pana dane Bank pozyskał/pozyskuje bezpośrednio od Pani/Pana.

V.                  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych nie prowadzi do uniemożliwienia korzystania z fanpage'a, jednak dostęp do niektórych funkcjonalności fanpage'a, takich jak np. jego subskrybcja, obserwowanie go, dodawanie reakcji, komentarzy oraz opinii jest jednak uwarunkowany podaniem tych danych.

VI.                Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Banku, a w szczególności w celu:

a.       administrowania i zarządzania fanpage’m „Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu” , w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Panią/Pana posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Banku polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania fanpage’m „Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu”;

b.       udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do Banku poprzez komunikator Messenger - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Banku polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z Bankiem;

c.       realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Banku, za które Bank uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Ponadto informujemy, że administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z fanpage oraz komunikatora Messenger, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.

W szczególności Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage.

W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Facebook tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane Bankowi, jako prowadzącemu fanpage.

VII.               Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank:

a.       przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jest Pani/Pan aktywnym użytkownikiem fanpage lub do czasu zgłoszenia przez Panią/ Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

b.       dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jest Pani/Pan w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o to z prośbą do Banku.

Niezależnie od przechowywania danych przez Bank, własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook.

VIII.             Odbiorcy danych

Ponadto Pani/Pana dane osobowe podawane na portalu Facebook w związku z korzystaniem z fanpage „Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu”, lub przekazywane za pośrednictwem komunikatora Messenger mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Facebook Ireland Limited.

Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na fanpage „Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu” mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.

IX.                 Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługują Pani/Panu:

a)       prawo dostępu do swoich danych;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)       prawo do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

d)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

e)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;

f)        Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Bankiem za pomocą danych kontaktowych wskazanych powyżej.

Bank może zrealizować Pani/Pana uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Pani/Pana wniosek komentarza lub posta zawierającego Pani/Pana dane osobowe).

Niezależnie od kontaktu z Bankiem, w sprawie przetwarzania Pani/Pach danych przez portal Facebook lub komunikator Messenger, może kontaktować się Pani/Pan także z administratorem portalu Facebook.

X.                   Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza EOG lub do organizacji międzynarodowych

Z uwagi na fakt, że usługi świadczone przez Facebook mają zasięg globalny, w związku z ich realizacją może dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na określonych przez portal Facebook, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących transferu danych (dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/update )

XI.                 Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W ramach działań związanych z prowadzeniem fanpage na Facebooku Bank nie będzie podejmował żadnych decyzji, w tym decyzji zautomatyzowanych, a dostępne w profilu narzędzia statystyczne będą wykorzystywane do oceny działań własnych prowadzonych w ramach marketingu.

XII.               Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited
Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

1.       Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/Pana danych we wskazanych celach:

•         posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony

•         zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą

•         zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu

•         zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych

2.       Zakres odpowiedzialności Banku za przetwarzanie Pani/Pana danych:

•         posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk

•         zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania

3.       Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

4.       Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

5.       Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

6.       Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 270 25 60
fax +48 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

GODZINY OTWARCIA:
8:00 - 16:00

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Banki łączą się