Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dla kandydatów do pracy (Rekrutacja)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu, dalej zwanym RODO informujemy: 

I.                    Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu z siedzibą w Dzierzgoniu, ul. Wojska Polskiego 4, 82-440 Dzierzgoń, tel 55-276-23-26, e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

II. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@bsdzierzgon.pl lub pisemnie na adres administratora. 

III.                Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji w zakresie:

1)       realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia (podstawa prawna: art. 221 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla podstawowych danych kadrowych) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;

2)       realizacji procesu rekrutacji, jeżeli zakres Pani/Pana danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych będzie szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy  – na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 9 ust. 2 lit a) RODO);

3)       realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia (podstawa prawna: art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego w związku z art. 10 RODO dla danych dotyczących niekaralności) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;

4)       prowadzenia przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazi Pan/Pani dobrowolną zgodę na takie działanie w dokumentach aplikacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

IV.                Okres przechowywania dokumentów aplikacyjnych

1)       Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji;

2)       Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na wykorzystanie danych w celach przyszłych rekrutacji, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy.

V.                  Informacja o wymogu podania danych

a.       Podanie  danych osobowych na etapie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji;

b.       Podanie danych dotyczących niekaralności jest obowiązkowe w przypadku ubiegania się o zatrudnienie na stanowiska określone w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego i dotyczy przestępstw określonych w tym przepisie prawnym.

c.        Nieudzielenie informacji o niekaralności, lub nieudokumentowanie tych informacji, a także udzielenie informacji potwierdzających skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego, mogą stanowić przyczynę odmowy zatrudnienia.

d.       Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia);

VI.               Odbiorcy danych

Dane przetwarzane na etapie rekrutacji nie są udostępniane innym podmiotom.

VII.               Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1)                  prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji w dowolnym momencie bez konieczności podania przyczyny i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. W przypadku cofnięcia zgody, dane te zostaną niezwłocznie usunięte;

2)                  prawo do dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

3)                  prawo żądania do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

4)                  prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych;

5)                  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

6)                  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

 

Jeżeli zdecyduje się Pani/Pan ubiegać o zatrudnienie w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu, prosimy o zamieszczenie następujących klauzul w dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu, z siedzibą w  Dzierzgoniu ul Wojska Polskiego 4, 82-440 Dzierzgoń.

□ Wyrażam zgodę /* □ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu, z siedzibą w Dzierzgoniu ul Wojska Polskiego 4, 82-440  Dzierzgoń .

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną administratora danych: Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu

 

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 270 25 60
fax +48 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

GODZINY OTWARCIA:
8:00 - 16:00

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Banki łączą się