Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

KLAUZULA INFORMACYJNA

/dla członka banku spółdzielczego/

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że:

I.                     Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu z siedzibą w Dzierzgoniu, ul. Wojska Polskiego 4, 82-440 Dzierzgoń.

II.                   Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@bsdzierzgon.pl lub pisemnie na adres administratora.

III.                 Cele i podstawy przetwarzania

Pni/Pana dane będą  przetwarzane w związku z przystąpieniem do Banku na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej w następujących celach:

a.       wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w odniesieniu do członków spółdzielni, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, tj. min. Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 2017r. poz. 1560 ze zmianami);

b.      wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w odniesieniu do członków banku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, tj. min. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych (Dz.U. 2018r. poz. 613 ze zmianami) oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz.U. 2017r. poz. 1876);

c.       zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

IV.                Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkowe, bez podania danych nie będzie Pni/Pan mogła/mógł przystąpić do Banku jako jego członek.

V.                  Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Bank do czasu ustania Państwa członkostwa, a następnie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Państwa obowiązków z nich wynikających, przy czym:

a)       dane niezbędne do sporządzania dokumentacji podatkowej będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów podatkowych;

b)      dane przetwarzane w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

VI.                Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

1)       Podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym  organy nadzorcze, organy administracji publicznej, biegli rewidenci, urzędy, komornicy.

2)      Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (podmioty przetwarzające) w tym m.in. kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi informatyczne, doradcze.

VII.               Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługują Pani/Panu:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)       prawo do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

d)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

e)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;

f)        prawo do przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;

VIII.             Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 270 25 60
fax +48 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

GODZINY OTWARCIA:
8:00 - 16:00

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Banki łączą się