Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu

o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

 

W  związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy Dzierzgoniu z siedzibą w Dzierzgoniu zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadza „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego z zastrzeżeniem zmian wynikających z wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w październiku 2020 r. Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, która obowiązywać będzie od 01.01.2022 r. poprzez uchwalenie „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relację w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Bank oświadcza, że w przypadku gdy zakres Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w banku reguluje podobny zakres jak Zasady ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych to pierwszeństwo mają postanowienia Rekomendacji Z. W zakresie nieuregulowanym w Rekomendacji Z zastosowanie mają Zasady ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Rekomendacja Z stanowi uzupełninie, uszczegółowienie i rozwinięcie zagadnień Ładu Korporacyjnego w Bankach i ma oparcie w wytycznych EUNB i EBA.

Tekst „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny jest w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bsdzierzgon.pl

Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego”, które, zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie dotyczą Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci to:

  1. Zasada określona w § 8 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – ułatwienia dla udziałowców:

 

Bank wychodząc naprzeciw oczekiwaniom KNF, w zakresie umożliwienia udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniach i posiedzeniach organów banku dopuszcza możliwość zdalnego udziału w obradach organów statutowych. Z uwagi jednak, na znaczne koszty funkcjonowania oraz zasadę proporcjonalności zdalny tryb pracy organów statutowych będzie stosowany tylko i wyłącznie w stanach nadzwyczajnych.

  1. Zasady określone w §  11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – transakcje z podmiotami powiązanymi.

Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” do Polityki.

  1. Zasady określone w § 22 ust. 1  „Zasad Ładu Korporacyjnego” – niezależność członków organów Banku.

W świetle Wytycznych EBA w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje Banku, jako instytucja nie są znaczącą ani nie umieszczana w wykazie, zasadniczo dąży do tego by w składzie Rady Nadzorczej był przynajmniej jeden członek niezależny w ramach organu zarządzającego pełniącego funkcję nadzorczą.

W Banku funkcjonuje także, wybierany spośród członków Rady Nadzorczej, Komitet Audytu, a jego członkowie – zgodnie z ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w przeważającej części cechują się niezależnością. Komitet Audytu w ramach monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej uzgadnia zasady przeprowadzania czynności przez podmiot uprawniony, a ponadto podczas przedstawiania wyników czynności rewizji finansowej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wyraża swoją opinię sprawozdaniu finansowym.

  1. Zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” „Zasad Ładu Korporacyjnego”

W związku z niewykonywaniem przez Bank działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9, Bank nie wprowadził postanowień tego Rozdziału do swojej Polityki.

 

Przyjęte Uchwałą Zarządu nr 23/2021 z dnia 26.05.2021 r.

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 270 25 60
fax +48 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

GODZINY OTWARCIA:
8:00 - 16:00

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Banki łączą się