Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Treść

Czym się
zajmujemy?

Uniwersalny, lokalny bank, skutecznie znajdujący rozwiązania dostosowane do potrzeb swoich klientów i ich rozmaitych sytuacji życiowych-biznesowych.

Liczący się na rynku lokalnym efektywny bank, prowadzący działalność o uniwersalnym charakterze, który korzysta z potencjału Zrzeszenia i wzmacnia jego wizerunek,

Lokalne centrum usług finansowych, które poza działalnością stricte finansową wspiera rozwój środowisk lokalnych

Bezpieczeństwo

Depozyty zgromadzone we wszystkich bankach krajowych (tj. z siedzibą na terytorium RP) są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku spełnienia warunku gwarancji (zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego oraz złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości) wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonej kwoty.

Depozyty w bankach podlegające ochronie

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe

 1. osób fizycznych,
 2. osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
 3. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 4. szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

 1. Skarbu Państwa,
 2. instytucji finansowych, m.in. takich jak: banki, firmy inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (depozyty złożone przez te instytucje w banku),
 3. kadry zarządzającej bankiem oraz głównych właścicieli banku.

Kwota objęta gwarancją

Wysokość gwarancji

Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej

 1. kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,
 2. w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Tak, stanowi ona nadal wierzytelność deponenta do banku. Po ogłoszeniu upadłości banku kwota ta może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku w ramach postępowania upadłościowego. Deponent powinien zgłosić swoje wierzytelności sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości banku.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

W interesie każdego jest posiadanie dostępu do profesjonalnego doradztwa. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu oferuje doradztwo finansowe w zakresie doboru usług i produktów bankowych, świadczone przez wysoko wykwalifikowanych pracowników.
Profesjonalni doradcy dedykowani do Państwa potrzeb:

 •  pomogą określić obecne i przyszłe potrzeby finansowe,
 • doradzą w doborze najlepszych produktów finansowych z oferty Banku,
 • posiadają specjalistyczną wiedzę na temat zarządzania finansami,
 • znają specyfikę branży oraz profil firmy, którą się opiekują,
 • dbają o Twój czas i wygodę dostosowując termin, a nawet miejsce spotkania, do Twoich możliwości,
 • posiadają wiedzę o dostępnych funduszach Unii Europejskiej oraz innych preferencyjnych źródłach finansowania.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu w zakresie kart płatniczych, bankowości elektronicznej, finansowania bieżącego, finansowania inwestycji oraz leasingu.

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 270 25 60
fax +48 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

GODZINY OTWARCIA:
8:00 - 16:00

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Banki łączą się