Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

Ustawowe wakacje kredytowe w 2024 r.

 

Kliencie, możesz ponownie złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i skorzystać z tzw. „ustawowych wakacji kredytowych”.

 

Kto może złożyć wniosek?   

 •   Masz umowę o kredyt mieszkaniowy udzielony w złotówkach, na zakup nieruchomości, w której mieszkasz.
 •  Kwota udzielonego kredytu nie przekracza 1,2 mln zł.
 • Umowę o kredyt podpisałeś przed 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie co najmniej 6 miesięcy od tej daty (liczy się data podpisania umowy nie uruchomienia kredytu).
 • Spełniasz jeden z poniższych warunków:
 • stosunek raty kredytu do dochodów netto Twojego gospodarstwa domowego tzw. wskaźnik RdD przekracza 30% (poniżej znajdziesz informacje, które pomogą Ci w wyliczeniu tego wskaźnika)

lub

 • masz na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci (na dzień złożenia wniosku).

 

Pamiętaj – możesz zawiesić spłatę wyłącznie 1 kredytu mieszkaniowego.

 

Jak obliczyć wskaźnik RdD?   

Wskaźnik RdD to stosunek Twojej miesięcznej raty kredytu do miesięcznego dochodu netto Twojego gospodarstwa domowego. Wartość wskaźnika wyrażona jest w procentach (np. 0,45 to 45%).

Wyliczając wskaźnik RdD weź pod uwagę średnią wartość wskaźnika RdD z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu.

 • Oblicz dochód Twojego gospodarstwa domowego w ostatnich 3 miesiącach, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu. Weź pod uwagę każdy miesiąc osobno. Jeśli tworzysz gospodarstwo domowe z innymi osobami - uwzględnij dochód każdej z nich.
 • Oblicz wskaźnik RdD dla każdego miesiąca osobno (przykład: jeżeli składasz wniosek w maju, oblicz osobno wskaźnik RdD dla kwietnia, marca i lutego; podziel wysokość raty płatnej w danym miesiącu przez dochód Twojego gospodarstwa domowego w tym miesiącu).
 • Oblicz średnią z trzech uzyskanych wyników - jeśli otrzymany wynik przekracza 30% to spełniasz jeden z warunków złozenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu.

 

 

Jakie dokumenty musisz złożyć?

 •  Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu.
 •  Oświadczenia wymagane ustawą, że spełniasz warunki wskazane powyżej.

 

Pobierz wniosek

·          Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego na mocy art. 73-75 ustawy z dnia  7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (pdf)

 

 

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu możesz złożyć pisemnie (osobiście w placówce Banku lub przesyłką pocztową) albo elektronicznie (wyślij skan lub zdjęcie wniosku na e-mail: wniosek@bsdzierzgon.pl bądź z wykorzystaniem bankowości elektronicznej w zakładce "Świadczenia" → Obsługa moich kredytów).

 

Wszystkie oświadczenia składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych oświadczeń zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego:

§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Jeżeli jesteś współkredytobiorcą, wniosek możesz złożyć samodzielnie – pamiętaj, aby poinformować o tym pozostałych współkredytobiorców. W takim przypadku wymagane oświadczenia składa ten z Was, który spełnia te warunki.

Na jednym wniosku możesz starać się o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu.

 

WAŻNE! Jeśli będziesz chciał zawiesić spłatę kredytu, która przypada w tym samym dniu co składasz wniosek, pamiętaj, aby złożyć go do godz. 14:00.

 

Na jak długo możesz zawiesić spłatę?

W 2024 r. możesz zawiesić spłatę kredytu nawet na 4 miesiące:

 •  od 1 czerwca do 31 sierpnia – na maksymalnie 2 miesiące
 • od 1 września do 31 grudnia – na maksymalnie 2 miesiące

 

 

Dodatkowe informacje:

 •  W okresie zawieszenia, nie będziemy naliczali odsetek i nie pobierzemy innych opłat związanych z Twoją umową o kredyt, za wyjątkiem składki ubezpieczeniowej, aby zapewnić Ci ciągłość ochrony.
 •  Zawieszenie spłaty jest darmowe nie pobierze żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku.
 • W ciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku, poinformuje Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego realizacji.
 • Po zakończeniu okresu zawieszenia spłaty raty kredytu wyślemy Ci aktualny harmonogram jego spłaty.

 

Pamiętaj:

 • Zawieszenie spłaty raty kredytu wydłuża okres kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia (bez konieczności aneksowania umowy).
 • Informację o zawieszeniu spłaty kredytu przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A. – nie wpłynie to na ocenę Twojej zdolności kredytowej.
 • Zawieszenie spłaty nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku ani spłaconych – zawieszamy tylko przyszłe raty, których termin płatności jeszcze nie nadszedł.
 • Masz prawo wypłacać transze kredytu oraz składać wszystkie dyspozycje do kredytu – nadpłaty, zmiany warunków umowy itp.
 • Nie zmienimy treści hipoteki w księdze wieczystej.
 • W każdej chwili możesz rezygnować ze złożonego wniosku.
 • Jeśli masz już zawieszoną spłatę kredytu (w całości lub w części) na warunkach innych niż określone powyżej, termin tego zawieszenia zostanie skrócony z mocy prawa z dniem doręczenia do nas wniosku o zawieszenie spłaty raty kredytu, złożonego w ramach rządowego programu tzw. „ustawowych wakacji kredytowych”.
 • Jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu mieszkaniowego oznacza zawieszenie przekazywania ww. wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu. Wsparcie zostanie wznowione po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

 

Szczegółowe warunki dotyczące zawieszenia spłaty kredytu znajdują się w art. 73-75 Ustawy z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

 

 

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe: +48 607 350 325

 

 

 

 

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 270 25 60
fax +48 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

GODZINY OTWARCIA:
8:00 - 16:00

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Banki łączą się