Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

H2LepTydgO2KAAAAAElFTkSuQmCC

 

 

 

Dzierzgoń, dnia 27 października 2023 r.

 

 

 

II OGŁOSZENIE 

RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DZIERZGONIU

O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO

PREZESA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DZIERZGONIU

 

1)      Przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego jest dokonanie wyboru kandydata na Prezesa Zarządu Banku.

2)      Postępowanie będzie prowadzone w II etapach.

 

I ETAP KWALIFIKACJI

 

3)      I etap kwalifikacji będzie trwać do 13 listopada 2023 r. i będzie obejmować przyjmowanie zgłoszeń, ich analizę i kwalifikację do II etapu.

4)      Kandydat powinien spełniać łącznie następujące warunki:

a)      posiadać obywatelstwo polskie i biegłą znajomość języka polskiego,

b)      pełną zdolność do czynności prawnych,

c)      korzystać z pełni praw publicznych,

d)      wykształcenie wyższe na kierunku związanym z sektorem rynku finansowego, preferowane: bankowość i finanse, ekonomia, prawo, rachunkowość, audyt, rynek kapitałowy, administracja,

e)      co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w instytucjach finansowych, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym związanym z samodzielnymi uprawnieniami decyzyjnymi i odpowiedzialnością za realizację celów w wyznaczonym obszarze (w zarządzie lub bezpośrednio podległym zarządowi Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu, a w przypadku osób spoza Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu – w zarządzie innego banku), udokumentowane zarządzanie personelem,

f)       kandydat nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe prawomocnym wyrokiem sądu,

g)      wobec kandydata nie mogą być prowadzone żadne postępowania karne, karnoskarbowe lub dyscyplinarne,

h)      kandydat nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu banku spółdzielczego lub w spółkach handlowych,

i)       wobec kandydata nie może być orzeczony: zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, zakaz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy,

j)       posiadać znajomość funkcjonowania banków spółdzielczych,

k)      posiadać co najmniej roczne doświadczenie w nadzorowaniu ryzyk istotnych, tj. doświadczenie na stanowisku kierowniczym na drugim lub trzecim poziomie systemu zarządzania ryzykiem.

5)      Kandydat na Prezesa Zarządu Banku, oprócz wymagań określonych powyżej w pkt 4) powyżej, powinien posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie w następujących obszarach działalności:

a)      budowa strategii rozwoju Banku,

b)      organizacji wewnętrznej i zarządzania Bankiem,

c)      zarządzania zasobami ludzkimi.

6)      Zgłoszenie kandydata na stanowisko powinno zawierać:

a)      zgłoszenie z podpisanym przez kandydata listem motywacyjnym,

b)      CV zawierające informację dotyczącą zajmowanych stanowisk oraz opisem rodzaju wykonywanej pracy i ponoszonej odpowiedzialności; CV powinno zawierać klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego,

c)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, w szczególności dyplomu ukończenia studiów, studiów podyplomowych, kursów, świadectw pracy i innych,

d)      aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

e)      informację o sposobie porozumiewania się z kandydatem, w szczególności adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu,

f)       oświadczenie kandydata o:

i)       korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych,

ii)     niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu banku spółdzielczego lub w spółkach handlowych,

iii)   braku orzeczenia wobec kandydata zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz zakazu pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego lub spółdzielni,

iv)   środkach, które były lub są podejmowane wobec kandydata, służące egzekwowaniu prawa lub nałożeniu sankcji administracyjnych w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących działalności finansowej, w tym obrotu instrumentami finansowymi, działalności bankowej, ubezpieczeniowej czy w zakresie usług płatniczych, przez KNF, jeżeli takie wystąpiły,

v)      nieprowadzeniu wobec kandydata żadnego postępowania karnego, karnoskarbowego lub dyscyplinarnego,

vi)   tym, czy jest komplementariuszem spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, wspólnikiem spółki jawnej lub partnerskiej, członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółce akcyjnej, spółdzielni, czy prowadzi we własnym imieniu i na własny rachunek działalność gospodarczą, posiada co najmniej 20% praw do kapitału lub nie mniej niż 50% głosów w organach spółek prawa handlowego,

vii) zgodności kopii dokumentów składanych wraz ze zgłoszeniem w ramach konkursu z oryginałami,

viii)    posiadaniu obywatelstwa polskiego i biegłej znajomości języka polskiego,

     g) wypełnione arkusze oceny odpowiedniości kandydata na członka Zarządu zgodnie                                         z  Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu    oraz Zarządu w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu, które dostępne są na stronie internetowej banku www.bsdzierzgon.pl w zakładce polityka informacyjna – oceny odpowiedniości – Zarząd,

    h)  zgodę na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: "Zgodnie z art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedłożonych przeze mnie dokumentach i oświadczeniach, takich jak: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, dane o wyrokach dot. prowadzenia działalności gospodarczej, dane o postępowaniach cywilnych w sprawach gospodarczych, o zapłatę lub niewykonanie umowy albo nienależyte wykonanie umowy, przebiegu zatrudnienia, doświadczeniu zawodowym, wykształceniu, informacje o wpisie na listę nierzetelnych dłużników". Zgłoszenie będzie rozpatrywane tylko w przypadku podpisania w/w zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku niewybrania danego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu, przedłożone dokumenty należy odebrać niezwłocznie z sekretariatu Banku. W przypadku nieodebrania ich w ciągu 1 roku od dnia ich złożenia, zostaną one zniszczone.

         Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydata na Prezesa Zarządu dostępna jest na stronie internetowej banku www.bsdzierzgon.pl w zakładce RODO.

 

7)      Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko objęte postępowaniem kwalifikacyjnym należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia na adres: Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu, ul. Wojska Polskiego 4, 82-440 Dzierzgoń, Sekretariat, z dopiskiem: „Zgłoszenie do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu – nie otwierać przed dniem 14 listopada 2023 r.”.

8)      Termin nadsyłania zgłoszeń: do 13 listopada 2023 r. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie pozostaną zamknięte bez rozpoznania.

9)      Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

II ETAP KWALIFIKACJI

 

10)  II etap kwalifikacji będzie trwać do 21 listopada 2023 r. i będzie obejmować rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do tego etapu. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie na adres e-mail albo numer telefonu wskazany w zgłoszeniu.

11)  Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu.

12)  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może wezwać do uzupełnienia zgłoszenia lub wezwać o złożenie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, w szczególności niezbędnych do oceny odpowiedniości zgodnie z Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu.

13)  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności:

a)      kompetencje do zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu Banku, w tym wiedzę, umiejętność, doświadczenie kandydatów,

b)      doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu,

c)      rękojmię należytego wykonywania obowiązków, w tym reputację i wiarygodność kandydatów,

d)      niezależność kandydatów i brak konfliktu interesów,

e)      niezależność osądu.

14)  Niezgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną w ustalonym terminie uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu.

15)  O wynikach zakończonego postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani listem poleconym lub za pośrednictwem adresu e-mail.

16)  Wybrany kandydat powinien pozostać w gotowości do powołania do składu Zarządu w terminie wskazanym przez Radę Nadzorczą. Brak gotowości do objęcia stanowiska w Zarządzie w terminie wskazanym przez Radę Nadzorczą oznacza rezygnację z ubiegania się o stanowisko objęte tym postępowaniem i umożliwia Radzie Nadzorczej powołanie kolejnego kandydata, najwyżej ocenianego.

17)  Wybrany kandydat powinien spełniać wymogi wynikające z Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu.

18)  Bank nie zwraca kandydatom żadnych kosztów związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu kwalifikacyjnym.

19)  Kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji Rady Nadzorczej podjętej w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

 

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 270 25 60
fax +48 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

GODZINY OTWARCIA:
8:00 - 16:00

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Banki łączą się