Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Menu

Odnośniki

Menu dodatkowe

Treść

ZAWIADOMIENIE

 O ZEBRANIU PRZDSTAWICIELI

Zarząd Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu na dzień 14 lipca 2020 roku na godzinę 12:00 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Członków Banku Spółdzielczego, w kontekście epidemii koronawirusa i w związku koniecznością ograniczenia przebywania w większych skupiskach ludzkich, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 16-04-2020 roku  o szczególnych instrumentach wsparcia w związku  z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ( Dz.U. z 2020 r. poz 695 z późniejszymi zmianami), zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w którym Przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu będą mogli uczestniczyć w formie korespondencyjno – stacjonarnej.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu składającego się z Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Wybór trzyosobowych komisji: komisji Mandatowo –Skrutacyjnej.
 4.  Stwierdzenie przez Komisję Mandatową  poprawności zwołania Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu i jej zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.
 6.  Przyjęcie porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w  Dzierzgoniu.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu wraz z oceną stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego i raportem z oceny funkcjonowania wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu, oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem bankowym, adekwatności i skuteczności funkcjonowania procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych oraz oceny spełniania wymogów niezależności biegłego rewidenta Związku Rewizyjnego w świetle ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11.05.2017 r
 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, wykonania uchwały poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich wraz z kierunkami działania Banku na rok 2019 r.
 10.  Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego wraz z opinią biegłego rewidenta.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu oraz oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Bank;
  2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu;
  3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu;
  4. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu;
  5. podział nadwyżki bilansowej za 2019 r;    
  6. przyjęcie zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej  Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu”;
  7.  połączenia Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z Bankiem Spółdzielczym w Prabutach;
  8. uchwalenie kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu;
  9. wyboru Delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka.
 12. Zamknięcie obrad.

                                                                 Zarząd

                                                                       Banku Spółdzielczego

                                                                   w Dzierzgoniu

 

W sekretariacie Centrali Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu, ul. Wojska Polskiego 4, 82-440 Dzierzgoń, od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania od 8:00 do 15:00 do wglądu Członków Banku odpowiednio do projektowanego porządku obrad Zebrania Przedstawicieli, znajdują się następujące dokumenty:

 • roczne sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za 2019 rok wraz z informacją o wykonaniu zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu  oraz z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za 2019 rok wraz z informacją o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego i raportem dotyczącym funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu,
 • sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Dzierzgoniu,
 • projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu w dniu 14 lipca 2020 roku,
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z dnia 07 czerwca 2019 roku.

Newsletter

Newsletter

Chcesz zapisać się do naszego newslettera?

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach oraz innych produktach Banku wpisz poniżej swój adres e-mail:

Dane teleadresowe

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu
ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń,

tel. 55 270 25 60, fax. 55 276 21 95

e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

GODZINY OTWARCIA
8:00 - 16:00

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.